Stanovy občianskeho združenia SomFit

Preambula

Zakladatelia:

 1. Meno a priezvisko: Ľudmila Jašíková
  Trvale bytom:
  Dátum narodenia:
  Rodné číslo:
  Štátna príslušnosť: SR
 2. Meno a priezvisko: Marián Šaray
  Trvale bytom:
  Dátum narodenia:
  Rodné číslo:
  Štátna príslušnosť: SR
 3. Meno a priezvisko: Zuzana Orgoníková
  Trvale bytom:
  Dátum narodenia:
  Rodné číslo:
  Štátna príslušnosť: SR

(ďalej pre uvedené fyzické osoby len “Zakladatelia“) dnešného dňa rozhodli o založení občianskeho združenia SomFit so sídlom Škultétyho 172/8, 958 01 Partizánske, a prijali nižšie uvedené stanovy občianskeho združenia SomFit a v rámci nich Zakladatelia menovali v stanovách uvedené osoby za členov príslušných orgánov.

Členmi prípravného výboru sú nasledovné osoby:

 1. Meno a priezvisko: Ľudmila Jašíková
  Trvale bytom:
  Dátum narodenia:
  Rodné číslo:
  Štátna príslušnosť: SR
 2. Meno a priezvisko: Marián Šaray
  Trvale bytom:
  Dátum narodenia:
  Rodné číslo:
  Štátna príslušnosť: SR
 3. Meno a priezvisko: Zuzana Orgoníková
  Trvale bytom:
  Dátum narodenia:
  Rodné číslo:
  Štátna príslušnosť: SR

Splnomocnenou osobou oprávnenou konať v mene prípravného výboru je Ľudmila Jašíková.

Článok 1.
Základné ustanovenia a cieľ činnosti S o m F i t

1.1 SomFit je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení dobrovoľným združením fyzických osôb, ktoré jeho prostredníctvom vykonávajú najmä svoju záujmovú športovú činnosť ako aj rozvíjanie aktivít s cieľom zlepšenia telesnej kondície a duševného rozvoja.

1.2 SomFit je uzatvoreným, výberovým, samostatným, nepolitickým, záujmovým občianskym združením. Na základe dobrovoľnosti združuje fyzické osoby, ktoré prostredníctvom SomFit vykonávajú svoje záujmové aktivity v oblasti zdravého životného štýlu zameraného na zdravú kondíciu tela. Úlohou občianskeho združenia je vytváranie podmienok a podpora športových aktivít a činností s cieľom zlepšiť telesné a zdravotné predpoklady (telesná kondícia, redukcia váhy, posilnenie svalovej hmoty, zlepšenie držania tela) Zároveň k zdravému životnému štýlu a upevňovaniu zdravia patrí racionálna výživa s motiváciou zachovania zdravého tela a mysle.

1.3 Cieľom a poslaním SomFit je najmä:
a) uspokojovať záujmy svojich členov v oblasti športu so zameraním sa hlavne na fitnes aktivity, pilates tréningy a súvisiace športové aktivity, cvičenia podporujúce redukciu váhy a/alebo naberania kondícií a svalovej hmoty;
b) uspokojovať záujmy svojich členov v oblasti výkonu iných aktivít ako je racionálne stravovanie a zostavovanie dietetických programov ako aj rozvoja ľudského tela, duševného zdravia a mysle;
c) organizovať tréningy, wellness pobyty, športové hry, edukatívne podujatia a súťaže a zabezpečiť s tým súvisiace suroviny, občerstvenie, nápoje, pochutiny, priestory a pomocný materiál;
d) vytvárať motivujúce prostredie s možnosťou vzájomnej socializácie jednotlivých členov;
e) vzdelávať svojich členov v oblasti športovej činnosti, racionálnej výživy, praktickej prípravy pokrmov a starostlivosti o ľudské telo;
f) zabezpečovať pre svojich členov odbornú literatúru, materiály, suroviny, prednášky a iné materiálne, technické vybavenie a ľudské vedomostné zdroje;
g) vytvárať podmienky pre zvyšovanie úrovne trénujúcich členov;
h) viesť evidenciu svojich členov na základe týchto stanov.

1.4 Občianske združenie SomFit (ďalej označené len „SomFit“) rozvíja svoje činnosti v oblasti športu a rozvoja zdravého životného štýlu, ktoré sú základnými cieľmi v súlade s programovými cieľmi, potrebami a záujmami svojich členov, a to nezávisle na politických stranách, hnutiach, štátnych a samosprávnych orgánoch, na iných občianskych združeniach, neziskových organizáciách, nadáciách a iniciatívach.

1.5 Pri výkone svojej činnosti môže SomFit prijať aj výkon dobrovoľníka v zmysle zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v platnom znení.

1.6 SomFit je združením s právnou subjektivitou, rozhoduje a koná samostatne, vlastným menom.

1.7 Sídlom SomFit je Škultétyho 172/8, 958 01 Partizánske.

1.8 Zduženie vystupuje pod názvom SomFit.

Článok 2.
Členstvo v SomFit, poplatky súvisiace s členstvom a príspevky na činnosť SomFit

2.1 Členom SomFit môže byť len fyzická osoba. Jedno členstvo môže patriť len jednej osobe. Členstvo v SomFit je dobrovoľné.

2.2 Členstvo v SomFit môže byť:
a) Jednoročné individuálne členstvo,
b) Polročné individuálne členstvo,
c) Štvrťročné individuálne členstvo,
d) Mesačné individuálne členstvo,
e) Týždenné individuálne členstvo,
f) Čestné členstvo.

2.3 Vyššie uvedené typy členstva podľa doby sú ďalej rozdelené podľa aktivity SomFit na poskytovanie a vykonávanie štandardného programu alebo špecifického programu. Podľa voľby jednotlivého obdobia (myslí aj podľa bodu 2.2 vyššie) a typu programu bude určená aj výška členského poplatku. Nárok na príspevok člena nie je zaplatením členského poplatku dotknutý.

2.4 Členstvo je dobrovoľné. Nikoho nie je možné nútiť byť členom. Členom sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s obsahom týchto stanov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu stať členmi len s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu. O prijatí fyzickej osoby za člena rozhoduje Správna rada, a to na základe písomnej prihlášky fyzickej osoby.

2.5 Okrem Čestného členstva vznikajú ostatné členstvá uvedené v bode 2.2 pod písm. a) až f) vyššie na základe rozhodnutia Správnej rady o prijatí člena v členstve podľa jeho výberu a zaplatením príslušného poplatku vzťahujúceho sa k tomu-ktorému členstvu. Obnova a/alebo zmena členstva je možná nie však skôr ako zanikne predchádzajúce členstvo toho istého člena.

2.6 Čestné členstvo v SomFit vzniká na základe rozhodnutia Správnej rady prijatím rozhodnutia o prijatí fyzickej osoby za Čestného člena, nie však skôr, ako zanikne predchádzajúce Čestné členstvo toho istého člena, ak také Čestné členstvo existuje.

2.7 Na prijatie za člena nie je právny nárok.

2.8 Členské poplatky sú určené vo výške a lehotách splatností, pričom z dôvodu rôznorodosti nastavenia programu a aktivít občianskeho združenia, má každé členstvo uvedené v bode 2.2 pod písm. a) až f) vyššie svoj vlastný členský poplatok. Pokiaľ má fyzická osoba záujem meniť členstvo v občianskom združení, o takejto zmene rozhoduje Správna rada. Nárok na vrátenie členského poplatku nie je daný.

2.9 Čestný člen SomFit je povinný platiť poplatok v súvislosti s Čestným členstvom v SomFit. Poplatky Čestného člena vo výške a v lehotách určených rozhodnutím Správnej rady.

2.10 Dokladom o členstve v SomFit je platný členský preukaz SomFit, v ktorom je uvedený typ členstva podľa bodu 2.2 písm. a) až g) vyššie. Vydanie členského preukazu zabezpečuje Predseda. Členský preukaz oprávňuje člena SomFit využívať služby spojené so športovými a vybranými aktivitami a podieľať sa na úlohách a cieľoch SomFit.

2.11 Výšku jednotlivých poplatkov, výšku Členského poplatku, výšku Členského príspevku a Poplatku Čestného člena určuje Správna rada, ktorá zároveň určí lehoty splatnosti, do ktorých je potrebné tu uvedené poplatky alebo príspevky uhradiť na účet občianskeho združenia. Správna rada je oprávnená rozhodovať aj o určení individuálnych poplatkov a/alebo príspevkov pre jednotlivých členov.

2.12 Členstvo zaniká:
a) Vystúpením člena na základe písomného oznámenia člena, ktoré je účinné tretím dňom po doručení oznámenia na adresu SomFit;
b) Vylúčením člena na základe rozhodnutia Správnej rady a to ku dňu určenému v rozhodnutí Správnej rady; ak takýto deň v rozhodnutí Správnej rady určený nie je, tak členstvo vylúčeného člena zaniká dňom prijatia rozhodnutia o vylúčení;
c) Úmrtím člena,
d) Uplynutím doby jedného roka od vzniku členstva v prípade Čestného členstva;
e) Uplynutím doby jedného roka alebo pól roka alebo uplynutí jedného mesiaca alebo uplynutím jedného štvrťroka alebo uplynutím jedného týždňa od vzniku členstva v prípade jednoročného členstva alebo polročného členstva alebo štvrťročného členstva alebo mesačného členstva alebo týždenného členstva;
f) Zánikom SomFit;
g) Nezaplatením Členského príspevku ani do 14 dní od jeho splatnosti určenej Správnou radou podľa týchto stanov v bode 7.5 písm. i) čl. 7.

2.13 Pri zániku členstva nemá člen ani jeho právny nástupca nárok na vrátenie toho-ktorého poplatku, Členského príspevku, Členského poplatku ani Poplatkov Čestného člena a to ani sčasti. Rovnako v prípade zmeny členstva alebo predčasným uplynutím doby členstva nemá nárok na vrátenie toho-ktorého poplatku členského.

2.14 SomFit vedie evidenciu svojich členov.

2.15 Okrem členských poplatkov môže SomFit poberať tak od členov ako aj tretích osôb:
– prijaté podiely zaplatenej dane (2%),
– dary,
– dedičstvo,
– úroky po zrazení zrážkovou daňou,
– dotácie,
– granty,
– príspevky a iné príjmy súvisiace s činnosťou a aktivitami združenia.

Článok 3.
Práva a povinnosti členov SomFit

3.1 Každý člen SomFit, ktorý si plní svoje povinnosti, má tieto základné práva:
a) Zúčastňovať sa pravidelných tréningov fitnes a pilates a iných prípadných aktivít súvisiacich
a organizovaných SomFit;
b) Zúčastňovať sa Členských schôdzí;
c) Vyjadrovať sa k prerokúvaným záležitostiam na Členskej schôdzi;
d) Predkladať Správnej rade svoje návrhy týkajúce sa SomFit.

3.2 Každý člen SomFit má tieto základné povinnosti:
a) Dodržiavať stanovy, vnútorné organizačné predpisy a smernice, najmä Prevádzkový poriadok, uvedomele dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti, trénovať a cvičiť v súlade so zásadami fair play s dodržiavaním dobrých mravov a ostatné aktivity za dohodnutých pravidiel;
b) Chrániť a opatrovať majetok SomFit;
c) Riadne a včas platiť poplatky a príspevky určené na základe týchto stanov;
d) Podľa svojich možností sa podieľať na rozvoji a činnosti SomFit najmä vykonávaním dobrovoľníckej činnosti v prospech SomFit;
e) Konať tak, aby nebolo poškodené dobré meno SomFit, členov a orgánov SomFit, ani žiadneho zo Zakladateľov.

Článok 4.
Organizačné zásady SomFit a vnútorné vzťahy

4.1 Činnosť SomFit sa organizuje predovšetkým v sídle občianskeho združenia, inak v priestoroch, ktoré SomFit si pre svoju činnosť prenajme, resp. zabezpečí.

4.2 SomFit sa vo svojej činnosti riadi všeobecnými záväznými právnymi predpismi, stanovami SomFit a vnútornými organizačnými predpismi a smernicami.

4.3 SomFit je právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou.

4.4 SomFit hospodári s vlastným a zvereným majetkom.

4.5 SomFit prostredníctvom svojich orgánov a členov využíva všetky možnosti, aby v súlade s platnými predpismi získaval vlastné príjmy a ďalší majetok.

4.6 Predseda chráni a zastupuje záujmy SomFit vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom samosprávy, združeniam, organizáciám a inštitúciám.

Článok 5.
Orgány SomFit

5.1 Orgánmi SomFit sú:
a) Členská schôdza
b) Správna rada
c) Predseda správnej rady
d) Predseda výkonného orgánu

5.2 Do orgánov SomFit môžu byť volené, resp. menované ľubovoľné fyzické osoby staršie ako 18 rokov.

5.3 Členstvo v Správnej rade je zlučiteľné s členstvom výkonného orgánu, ktorého členom je Predseda.

5.4 Fyzické osoby sú do orgánov SomFit menované resp. volené na časovo neobmedzenú dobu.

5.5 Členstvo v orgánoch je čestnou funkciou a členovia orgánov nemajú nárok na odmenu. Nárok na úhradu nákladov, pokiaľ tieto vzniknú a súvisia s výkonom funkcie člena orgánu má člen orgánu vo výške určenej Správnou radou.

5.6 Schôdze, zasadnutia ani zhromaždenia orgánov SomFit nie sú verejne prístupné.

Článok 6.
Členská schôdza SomFit

6.1 Najvyšším poradným a odporúčacím orgánom je Členská schôdza. Členská schôdza je zložená zo všetkých členov SomFit. Člen SomFit sa zúčastňuje na Členskej schôdzi osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia.

6.2 Členská schôdza sa koná najmenej raz za kalendárny rok. Členskú schôdzu zvoláva Správna rada a to spôsobom a v lehotách určených týmito stanovami. Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať Správna rada na písomný podnet s podpismi minimálne 25% členov.

6.3 Správna rada oznamuje konanie Členskej schôdze vyvesením oznámenia o konaní Členskej schôdze v sídle, ako aj v prenajatých priestoroch (aktuálne v Partizánskom na Škultétyho 184/14) a webovom sídle SomFit, a to oznámením najneskôr 15 dní pred konaním Členskej schôdze.
Oznámenie o konaní Členskej schôdze obsahuje minimálne:
a) názov S o m F i t a sídlo S o m F i t
b) miesto, dátum a hodinu konania Členskej schôdze
c) program Členskej schôdze

6.4 Ak Správna rada neurčí inak, Členská schôdza sa koná v sídle SomFit.

6.5 Členovia SomFit prítomní na Členskej schôdzi sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je členom SomFit, prípadne splnomocnenca. Správnosť listiny prítomných potvrdzuje svojim podpisom osoba poverená vedením Členskej schôdze a zapisovateľ ak bol ustanovený.

6.6 Konanie Členskej schôdze vedie osoba určená Správnou radou. Osoba, ktorá vedie Členskú schôdzu môže menovať zapisovateľa a osoby poverené sčítaním hlasov.

6.7 Rozhodnutia Členskej schôdze majú pre ostatné orgány SomFit.výlučne odporúčací a poradný charakter, nie sú pre žiadny z orgánov SomFit záväzné a nespôsobujú žiadne právne účinky. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:
a) Prerokovanie správy o činnosti a hospodárení a ak Členská schôdza prerokúva správu
o činnosti a hospodárení pred tým, ako o nej rozhoduje Správna rada, tak prijatie odporúčania
pre Správnu radu či Členská schôdza navrhuje správu o činnosti a hospodárení schváliť alebo
nie;
b) Prijímanie odporúčaní a návrhov pre Správnu radu.

6.8 Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je na nej prítomný aspoň jeden člen SomFit.. Na prijatie uznesenia Členskej schôdze sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny členov zúčastnených na Členskej schôdzi. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas. Člen hlasuje na Členskej schôdzi zdvihnutím ruky, pokiaľ Členská schôdza nerozhodne inak.

6.9 Osoba poverená vedením Členskej schôdze zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o Členskej schôdzi do 30 dní od jej ukončenia. Zápis podpisuje osoba, ktorá bola poverená vedením Členskej schôdze.

6.10 Osoba poverená vedením Členskej schôdze po vyhotovení zápisnice o Členskej schôdzi doručí zápisnicu o Členskej schôdzi Správnej rade.

Článok 7
Správna rada

7.1 Správna rada je najvyšším orgánom a rozhodujúcim orgánom S o m F i t .

7.2 Pri založení S o m F i t má Správna rada 3 členov. Počet členov Správnej rady je určený tak, aby bolo možné nezávislé rozhodovanie o zásadných otázkach a fungovaní občianskeho združenia, pričom každý člen má 33,3% hlasov. Prvých členov Správnej rady menujú Zakladatelia.

7.3 Do pôsobnosti správnej rady patrí:
a) Menovanie a odvolanie Predsedu Správnej rady;
b) Rozhodovanie o schválení riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky;
c) Rozhodovanie o použití zisku a úhrade strát v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
d) Rozhodovanie o zmene stanov;
e) Rozhodovanie o dobrovoľnom rozpustení SomFit alebo jeho zlúčení s iným združením;
f) Rozhodovanie o odporúčaniach a návrhoch Členskej schôdze;
g) Rozhodovanie o Pláne ročných nákladov, ktoré každoročne pripraví Predseda podľa bodu 9.13
h) Rozhodovanie o odporúčaniach Predsedu vo veciach:
a. súvisiacich so vznikom alebo zánikom pracovnoprávnych vzťahov, v ktorých má SomFit
právne postavenia zamestnávateľa s výnimkou tých pracovnoprávnych vzťahov, ktoré sú
obsahom schváleného Plánu ročných nákladov pre daný rok;
b. nadobúdania alebo scudzovania majetku SomFit s výnimkou takých transakcií, ktoré sú
obsahom schváleného Plánu ročných nákladov pre daný rok; c. vstupovaniu do nájomných a podnájomných vzťahov, v ktorých má SomFit právne postavenia
nájomcu alebo prenajímateľa alebo tomu obdobné právne postavenie s výnimkou takých
transakcií, ktoré sú obsahom schváleného Plánu ročných nákladov pre daný rok;
d. transakcií, ktoré nie sú obsahom schváleného Plánu ročných nákladov pre daný rok.
i) Rozhodovanie o výške Zápisného, Ročného poplatku, Členského príspevku a rozhodovanie
o výške Poplatkov Čestného člena a o lehotách splatnosti Poplatkov Čestného člena;
j) Rozhodovanie o odpustení Členského príspevku;
k) Rozhodovanie o prijatí fyzickej osoby za člena;
l) Rozhodovanie o vylúčení fyzickej osoby;
m) Rozhodovanie o odňatí Čestného členstva;
n) Rozhodovanie o udelení súhlasu na prevod členstva medzi dvomi fyzickými osobami;
o) Rozhodovanie o sťažnostiach členov na postup SomFit alebo Predsedu;
p) Rozhodovanie o prijatí a zmene vnútorných organizačných predpisov a smerníc SomFit najmä
Prevádzkového poriadku;
q) Rozhodovanie o výške úhrady nákladov súvisiacich s výkonom funkcie člena orgánu SomFit;
r) Rozhodovanie o uložení disciplinárneho postihu členovi SomFit;
s) Rozhodovanie o menovaní a odvolaní likvidátora SomFit;
t) Schvaľovanie znenia Darovacej zmluvy, v ktorej SomFit vystupuje v právnom postavení
darcu a schvaľovanie všetkých zmien takých darovacích zmlúv, v ktorých SomFit vystupuje
v právnom postavení darcu;
u) Rozhodovanie v ďalších otázkach, ktoré si Správna rada vyhradí alebo o ktorých rozhoduje
podľa týchto stanov.

7.4 Správna rada je povinná prerokovať podnety a odporúčania Čestných členov, Predsedu a zaujať k nim stanovisko. Správna rada je povinná prerokovať podnety a odporúčania Členskej schôdze a zaujať k nim stanovisko.

7.5 Správna rada rozhoduje na zasadnutí. Zasadnutie Správnej rady zvoláva v prípade potreby ktorýkoľvek jej člen. Zasadnutie Správnej rady vedie Predseda Správnej rady, ak Predseda správnej rady neurčí inak. Zo zasadnutí Správnej rady vyhotoví Predseda Správnej rady alebo ním poverená osoba zápisnicu zo zasadnutia Správnej rady, ktorá obsahuje najmä:
a) označenie, že sa jedná o zápisnicu zo zasadnutia Správnej rady;
a) miesto a dobu konania zasadnutia Správnej rady;
b) meno osoby, ktorá zasadnutie Správnej rady viedla;
c) rozhodnutia Správnej rady s uvedením výsledkov hlasovania;
d) popis osoby poverenej vedením zasadnutia Správnej rady.

7.6 Správna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní jej členovia, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov v Správnej rade.

7.7 Rozhodnutie Správnej rady podľa bodu 7.3 písm. a) týchto stanov je prijaté, ak zaň hlasovali členovia Správnej rady, ktorí majú aspoň 51% všetkých hlasov v Správnej rade.

7.8 Rozhodnutie Správnej rady v iných prípadoch ako v prípade rozhodnutia podľa bodu 7.3 písm. a) týchto stanov je prijaté, ak zaň hlasovali členovia Správnej rady, ktorí majú aspoň 66,666% všetkých hlasov v Správnej rade.

7.9 Správna rada môže zasadať (prijať rozhodnutie) aj per-rollam, ak tak rozhodne Predseda Správnej rady. Zasadanie per-rollam sa uskutočňuje tak, že Predseda Správnej rady zašle návrh rozhodnutia Správnej rady všetkým členom Správnej rady a to e.mailom, poštou alebo iným elektronickým spôsobom umožňujúcim prenos písaného textu a zároveň uvedie aj lehotu, v ktorej sa má člen Správnej rady vyjadriť či hlasuje za návrh rozhodnutia Správnej rady alebo proti tomuto návrhu. Člen Správnej rady môže za návrh rozhodnutia Správnej rady alebo proti tomuto návrhu hlasovať prostredníctvom e-mailu, pošty alebo iným elektronickým spôsobom umožňujúcim prenos písaného textu alebo aj telefonicky, pričom ak sa v stanovenej lehote niektorý člen Správnej rady nevyjadrí, platí, že hlasuje proti návrhu rozhodnutia. Predseda Správnej rady oznámi výsledok hlasovania per-rolam členom Správnej rady.

7.10 Správna rada môže rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby zo S o m F i t aj bez udania dôvodu, najmä však v prípadoch, ak fyzická osoba:
a) porušuje povinnosti člena podľa týchto stanov a porušenie neodstráni ani do 30 dní od kedy ju na takéto porušenie písomne upozornila Správna rada alebo Predseda alebo ktorýkoľvek člen uvedených orgánov, alebo
b) sa správa spôsobom, že ktorý je podľa rozhodnutia Správnej rady v rozpore s dobrými mravmi
a/alebo slušnosťou a/alebo poctivým obchodným stykom,
c) spôsobila škodu na majetku a zariadení SomFit alebo v priestoroch, v ktorých sa činnosť sa činnosť SomFit vykonáva alebo spôsobila inú ujmu na majetku či zdraví ostatných členov alebo tretích osôb nachádzajúcich sa na adrese v priestoroch, v ktorých sa činnosť sa činnosť SomFit vykonáva.

7.11 Pri založení S o m F i t boli za členov Správnej rady Zakladateľmi menované nižšie v tomto bode uvedené fyzické osoby, pričom každá z nich má pri rozhodovaní v Správnej rade počet hlasov uvedených pre jej mene:

Meno a priezvisko: Naďa Jašíková
Trvale bytom:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť: SR

Meno a priezvisko: Ľudmila Jašíková
Trvale bytom:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť: SR

Meno a priezvisko: Juraj Jašík
Trvale bytom:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť: SR

7.12 Členstvo v Správnej rade zaniká:
a) vzdaním sa členstva (vzdanie sa členstva je účinné okamihom, resp. dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa členstva do sídla SomFit);
b) odvolaním v súlade s týmito stanovami;
c) smrťou člena Správnej rady.

7.13 Rozhodnutie o menovaní alebo odvolaní alebo zmene členov Správnej rady, ani zmena počtu členov Správnej rady ani zmena počtu hlasov jednotlivých členov Správnej rady nie je zmenou týchto stanov.

7.14 Predseda Správnej rady vedie zasadnutie Správnej rady a je oprávnený rozhodnúť o menovaní alebo odvolaní člena Správnej rady. V prípade zániku členstva v Správnej rade podľa bodu 7.12 rozhoduje predseda Správnej rady o menovaní nového člena. V prípade zániku členstva predsedu Správnej rady, rozhodujú ostávajúci dvaja členovia Správnej rady o menovaní nového člena a menovaní nového predsedu Správnej rady.

7.15 Za prvého predsedu správnej rady bola pri založení SomFit Zakladateľmi menovaná Ľudmila Jašíková.

Článok 8
Výkonný orgán – Predseda

8.1 Predseda je štatutárnym, výkonným, reprezentačným a riadiacim orgánom SomFit.

8.2 Predseda riadi a organizujú činnosť v dobe medzi zasadnutiami Správnej rady, vykonáva rozhodnutia Správnej rady a rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú vyhradené do pôsobnosti Správnej rady ani Členskej schôdze ani do pôsobnosti Predsedu Správnej rady alebo o ktorých je Predseda oprávnený rozhodovať na základe kritérií určených Správnou radou.

8.3 V mene S o m F i t koná vo všetkých veciach Predseda. Podpisovanie za SomFit vo všetkých veciach robí Predseda tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu združenia a k čitateľnému menu pripojí svoj podpis.

8.4 Vo veciach uvedených v bode 7.3 písm. j) podbody a., b., c., d. a v bode 7.3 písm. w) a x) týchto stanov je Predseda oprávnený konať výlučne na základe (a v súlade) predchádzajúceho súhlasu Správnej rady.

8.5 Predseda zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a predkladá Správnej rade na schválenie riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku a návrh na použitie zisku alebo úhradu strát.

8.6 Pri založení bol za Predsedu Zakladateľmi menovaný:
Meno a priezvisko: Ľudmila Jašíková
Trvale bytom:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť: SR

8.7 Členstvo Predsedu zaniká:
d) vzdaním sa členstva (vzdanie sa členstva je účinné okamihom doručenia oznámenia o vzdaní
sa členstva do sídla SomFit);
e) odvolaním v súlade s týmito stanovami;
f) smrťou člena Predsedu.

8.8 Predseda každoročne do 15.decembra predkladá Správnej rade na schválenie Plán ročných nákladov SomFit.

Článok 9.
Majetok a hospodárenie SomFit

9.1 SomFit hospodári so svojím majetkom.

9.2 SomFit užíva na základe zmluvných vzťahov vlastný, prípadne cudzí majetok, o ktorý je povinný sa starať, zveľaďovať ho a chrániť. Nakladá s ním v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s vlastnými predpismi a pravidlami.

9.3 Zdrojom majetku SomFit sú najmä príjmy z Ročných poplatkov, Zápisného, Členských príspevkov príp. iných príspevkov, športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, z výnosov z vlastného hospodárenia, z darov, príspevkov, dotácií, prípadne iných príjmy.

9.4 Výdavkami sú najmä výdavky na dosiahnutie cieľu SomFit ako napr. výdavky za prenájom, materiálneho a technického vybavenia, výdavky na obstaranie materiálu, ľudských zdrojov a služby súvisiace s činnosťou SomFit, dotácie a dary, odmeny a náhrady inštruktorov a trénerov a pod.

9.5 SomFit je povinné viesť riadne účtovníctvo.

Článok 10.
Disciplinárne konania

10.1 Členovi SomFit, ktorý porušuje tieto stanovy môže byť rozhodnutím Správnej rady uložený disciplinárny postih.

10.2 V disciplinárnom konaní je Správna rada oprávnená členovi uložiť nasledovné postihy:

a) Napomenutie
b) Zákaz športovej činnosti v sídle a priestoroch SomFit
c) Odvolanie zo súťaže
d) Podmienečné vylúčenie
e) Vylúčenie

10.3 Každý člen má právo zúčastniť sa zasadnutia Správnej rady, ktorá rozhoduje o disciplinárnom postihu voči nemu; to neplatí o časti zasadnutia Správnej rady, na ktorej Správna rada hlasuje o uložení disciplinárneho postihu. Každý člen je povinný podrobiť sa disciplinárnemu postihu. Spôsob prejednávania veci v disciplinárnom konaní a podmienky ukladania trestu stanoví Správna rada v disciplinárnom poriadku.

Článok 11.
Zánik SomFit

11.1 SomFit zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení.

11.2 Po rozpustení združenia je vykonané majetkové vyporiadanie. V prípade zániku SomFit podľa písm. a) bodu vyššie určí likvidátora Správna rada. V prípade zániku SomFit podľa písm. b) a c) určí likvidátora Ministerstvo vnútra SR. Likvidátor vykoná likvidáciu majetku SomFit. Po speňažení majetku združenia likvidátor uspokojí veriteľov združenia a so zvyškom peňažných prostriedkov naloží v súlade s rozhodnutím Správnej rady. V prípade, že SomFit zaniká podľa písm. a) bodu vyššie ale niet orgánu, ktorý určí likvidátora, určí likvidátora Ministerstvo vnútra
SR.

Článok 12.
Záverečné ustanovenia

12.1 SomFit vzniká na základe rozhodnutia Zakladateľov zo dňa 19.10.2023, v rámci ktorého boli schválené tieto stanovy. SomFit vzniká registráciou ako občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

12.2 Výklad stanov je v pôsobnosti Správnej rady.

12.3 Zmena stanov nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

12.4 Otázky neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi.

V Partizánskom, dňa 19.10.2023