KLUBOVÝ PORIADOK SomFit o.z.

Preambula

SomFit, o.z.,  je uzatvoreným, výberovým, samostatným, nepolitickým, záujmovým občianskym združením. Na základe dobrovoľnosti združuje fyzické osoby, ktoré prostredníctvom SomFit vykonávajú svoje záujmové aktivity v oblasti zdravého životného štýlu zameraného na zdravú kondíciu tela. Úlohou občianskeho združenia je vytváranie podmienok a podpora športových aktivít a činností s cieľom zlepšiť telesné a zdravotné predpoklady (telesná kondícia, redukcia váhy, posilnenie svalovej hmoty, zlepšenie držania tela). Do priestorov klubu a klubovej telocvične majú časovo neohraničený vstup  (24/7)  povolený len členovia klubu s platným členským preukazom SomFit, o.z.

Cieľom a poslaním SomFit je najmä:

a) uspokojovať záujmy svojich členov v oblasti športu so zameraním sa hlavne na fitnes aktivity, pilates tréningy a súvisiace športové aktivity, cvičenia podporujúce redukciu váhy a/alebo naberania kondícií a svalovej hmoty;

b) uspokojovať záujmy svojich členov v oblasti výkonu iných aktivít ako je racionálne stravovanie a zostavovanie dietetických programov ako aj rozvoja ľudského tela, duševného zdravia a mysle; 

c) organizovať tréningy, wellness pobyty, športové hry, edukatívne podujatia a súťaže a zabezpečiť s tým súvisiace suroviny, občerstvenie, nápoje, pochutiny, priestory a pomocný materiál;

d) vytvárať motivujúce prostredie s možnosťou vzájomnej socializácie jednotlivých členov; 

e) vzdelávať svojich členov v oblasti športovej činnosti, racionálnej výživy, praktickej prípravy pokrmov a starostlivosti o ľudské telo;

f) zabezpečovať pre svojich členov odbornú literatúru, materiály, suroviny, prednášky a iné materiálne, technické vybavenie a ľudské vedomostné zdroje;

g) vytvárať podmienky pre zvyšovanie úrovne trénujúcich členov;

h) viesť evidenciu svojich členov na základe týchto stanov.

Činnosťou SomFit o.z. je vytváranie podmienok a podpora športových aktivít a činností s cieľom zlepšiť telesné a zdravotné predpoklady (telesná kondícia, redukcia váhy, posilnenie svalovej hmoty, zlepšenie držania tela) Zároveň k zdravému životnému štýlu  a upevňovaniu zdravia patrí racionálna výživa s motiváciou zachovania zdravého tela a mysle.

Definície pojmov

SomFit, o.z.,  je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení dobrovoľným združením fyzických osôb, ktoré jeho prostredníctvom vykonávajú najmä svoju záujmovú športovú činnosť ako aj rozvíjanie aktivít s cieľom zlepšenia telesnej kondície a  duševného rozvoja

Trénerom je certifikovaný špecialista, ktorý vedie tréningový proces v priestoroch klubovej telocvične.

Vstup do priestorov klubu a klubovej telocvične je umožnený členom klubu SomFit o.z. Člen SomFit o.z. vstupuje  do priestorov klubu SomFit o.z.  za účelom tréningu,  relaxu alebo za účelom realizácie inej klubovej aktivity v súlade so stanovami SomFit o.z..  

Rezervačný systém poskytuje možnosť členom SomFit o.z. rezervovať si časový priestor na tréningoch cez aplikáciu Gymify. Na rezerváciu  je potrebné disponovať používateľským profilom a platným členstvom.

Tréningovou jednotkou (ďalej aj „TJ“) je časovo ohraničená jednotka, ktorej cieľom je pohybová aktivita členov obsahom vychádzajúca z koncepcie a druhu tréningu. 

Klubový poriadok je záväzný pre všetkých členov SomFit o.z.,  a ostatné osoby nachádzajúce sa v klubových priestoroch SomFit o.z..

I.     Základné ustanovenia SomFit, o.z. 

1.         Vstupom do klubových priestorov SomFit o.z.   súhlasia členovia SomFit o.z. a iné osoby, ktoré vošli do priestorov klubu, s týmto klubovým poriadkom.

2.        Klubový poriadok je viditeľne umiestnený na stene vpravo pri vchode do klubových priestorov SomFit o.z. a publikovaný na www.somfit.pe

3.        Lekárnička je viditeľne umiestnená v klubovej telocvični v polici na pravej strane od vstupu.

4.        Člen SomFit o.z., ktorý vyplnil riadnu registráciu prostredníctvom aplikácie Gymify , zároveň potvrdzuje, že súhlasí so znením klubového poriadku, a všetky prípadné otázky mu boli zodpovedané. 

 5.        Zúčastniť sa tréningovej jednotky je možné len po predchádzajúcom oboznámení sa člena SomFit o.z.  s klubovým poriadkom a bezpečnostnými pravidlami.

II.   Pravidlá správania sa členov SomFit, o.z., v klubovej telocvični.

 1.         Každý člen SomFit o.z.   je pred vstupom do klubovej telocvične povinný sa prezuť do čistej športovej obuvi. Je prísny zákaz vstupu na tréningové plochy bez predošlého prezutia sa.

2.        Vstup na TJ sa odporúča v športovom oblečení.

3.        Šatňa nie je určená k odkladaniu klenotov, peňazí, mobilných telefónov, notebookov a iných cenností.

4.        SomFit, o.z. nezodpovedá za straty a odcudzenie majetku v priestoroch  klubu. SomFit, o.z. nezodpovedá za voľne odložené veci v šatni, ani  v telocvični. V prípade nedodržania tohto bodu, nie je SomFit, o.z. povinný nahradiť ani akokoľvek kompenzovať členovi škodu na majetku.

5.        V prípade nálezu cudzieho majetku v priestoroch prevádzky, bude daný predmet / oblečenie odložené na recepcii SomFit o.z.  po dobu 30 dní od nálezu. V prípade, ak sa nikto k majetku neprihlási počas danej doby, majetok bude odstránený z priestorov klubu.  

6.        Je zakázané vstupovať členom SomFit o.z., okrem členov klubu na to určených,   za recepčný pult bez súhlasu zodpovedného člena SomFit, o.z..

7.        Je zakázané vstupovať členom SomFit o.z., okrem členov k tomu určených,   do technických miestností (miestnosť pre upratovačku, kotolňa) a do kancelárie SomFit, o.z..

8.      V šatni sa členovia SomFit, o.z. zdržujú len po dobu nevyhnutnú na prezlečenie a prípravu na tréning. Po tréningu na osprchovanie sa a prezlečenie. 

9.       Je zakázané konzumovať jedlo v tréningových zónach.

10.      V prípade, ak nastane situácia tzv. tretej moci (pandémia a pod.), je každý člen SomFit, o.z. povinný riadiť sa nadradenými opatreniami, ktoré vydajú príslušné orgány SR. SomFit, o.z. sa zaväzuje zabezpečiť plnenie týchto opatrení vo svojich klubových priestoroch. 

11.      Člen SomFit, o.z. zodpovedá za škody spôsobené na majetku SomFit o.z. alebo na majetku, ktorý má SomFit, o.z. v prenájme,  svojím neprimeraným zaobchádzaním. Zároveň je každý člen SomFit, o.z.,  povinný bezodkladne nahlásiť zodpovednému členovi SomFit, o.z.,  vzniknuté poruchy a škody na vlastnom alebo prenajatom majetku SomFit, o.z. . V prípade vzniku škody na vlastnom alebo prenajatom majetku SomFit, o.z., a túto škodu zapríčinil svojim nedbanlivým konaním člen SomFit, o.z. , je člen SomFit, o.z.,  povinný uhradiť bezodkladne vzniknutú škodu. 

III.      Pravidlá aktívnej účasti  členov SomFit, o.z.,  na tréningových jednotkách v klubovej telocvični.

1.         Členovia SomFit, o.z., preberajú plnú zodpovednosť za svoj zdravotný stav  pri zúčastňovaní sa tréningov v klubovej telocvični.  V prípade, ak člen SomFit, o.z.,  trpí chronickými ochoreniami, alergiami, prípadne inými nedostatkami  zdravotného, resp. psychického stavu, je nutné o tom informovať trénera  pred začiatkom TJ.  V prípade, ak tak neurobí, člen SomFit, o.z.,  preberá plnú zodpovednosť za prípadné poškodenie svojho zdravia počas vykonávaných aktivít. 

2.        Účasťou na tréningoch berie člen SomFit, o.z. na vedomie nebezpečenstvo úrazu pri týchto športových aktivitách a súhlasí s rizikami, ktoré by pri prípadnom úraze mohli nastať. Zároveň sa člen SomFit, o.z.  vzdáva nároku na náhradu škody na zdraví alebo majetku, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku vykonávania športovej činnosti v rámci aktivít organizovaných SomFit, o.z..  

3.        Účasť na TJ člena SomFit, o.z. postihnutého respiračným, infekčným alebo iným ochorením nezlučiteľným s procesom TJ je zakázaná.

 4.        Tréneri a poverení členovia SomFit, o.z. sú oprávnení zakázať účasť na TJ členovi aj bez udania dôvodu, ak majú pochybnosti o jeho zdravotnom stave.  

5.        V prípade akéhokoľvek nedodržania bezpečnostných pravidiel, klubového  poriadku, pokynov trénerov alebo pokynov povereného člena SomFit, o.z., alebo v prípade poškodzovania zariadenia, nachádzajúceho sa v priestoroch klubu SomFit, o.z., alebo v prípade iného nevhodného správania sa člena SomFit, o.z., v priestoroch klubu SomFit, o.z., sú poverení členovia alebo tréneri oprávnení kedykoľvek vykázať člena z TJ, prípadne zo samotného klubu SomFit, o.z..  

6.        Člen SomFit, o.z.,  zodpovedá za škody spôsobené na vlastnom alebo prenajatom majetku SomFit, o.z.,  svojím neprimeraným zaobchádzaním. Zároveň je každý člen SomFit, o.z.,  povinný bezodkladne nahlásiť zodpovednému členovi SomFit, o.z.,  vzniknuté poruchy a škody na vlastnom alebo prenajatom majetku SomFit, o.z..

7.        SomFit, o.z., nezodpovedá za prípadné úrazy svojich členov spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu, svojich možností a schopností,  alebo nedodržaním klubového poriadku a bezpečnostných pravidiel.  

8.        Na základe rozhodnutia SomFit, o.z., môže dôjsť na určitú dobu k obmedzeniu niektorých druhov, rozsahu, alebo kvality činnosti vykonávanej SomFit, o.z.,  a to napríklad z dôvodu konania špeciálnych klubových akcií v priestoroch SomFit o.z. , alebo z technických, či personálnych príčin. 

9.        SomFit, o.z.,  si vyhradzuje právo zmeny osoby trénera. O takejto zmene nie je SomFit, o.z., povinné informovať vopred.

IV.      Bezpečnosť členov SomFit, o.z.na tréningu v klubovej telocvični, pokyny a pravidlá

1.         Počas tréningovej jednotky sa praktizujú prvky rôznych pohybových disciplín, ktorých obsahom môže byť prekonávanie prekážok, premiestňovanie závaží a iné pohyby smerujúce k fyzickému, psychickému a morálnemu rozvoju. Preto je potrebné vziať na vedomie riziká s tým súvisiace. Všetky prítomné osoby sú povinné správať sa zodpovedne a rešpektovať pokyny trénerov v priebehu TJ a v priestoroch klubovej telocvične.

2.       Člen SomFit, o.z.,  je povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť trénerom akýkoľvek úraz, nehodu alebo poškodenie zariadenia používaného počas TJ.

3.        Člen SomFit, o.z. je povinný správať sa tak, aby neohrozoval svoje zdravie, ani zdravie ostatných, dbať o vlastnú bezpečnosť, ako aj o bezpečnosť ostatných osôb nachádzajúcich sa v prevádzke, a činnosti súvisiace s TJ vykonávať v rámci svojich možností, pohybových schopností a aktuálneho zdravotného stavu.

4.        Člen SomFit, o.z., je po vstupe do klubových priestorov SomFit, o.z.,  povinný dodržiavať nasledovné bezpečnostné pravidlá:

a)     Je prísne zakázaný vstup do klubových priestorov SomFit, o.z., pod vplyvom alkoholu a iných omamných a psychotropných látok

b)     Je prísny zákaz fajčenia v priestoroch klubu SomFit, o.z..

c)    Členovia SomFit, o.z.,  zúčastňujúci sa TJ,  nesmú mať počas jej priebehu pri sebe predmety ohrozujúce ich zdravie alebo zdravie ostatných členov napr., šály, šnúrky, šatky, šperky, náušnice, retiazky, náramky, opasky, okuliare, nože a iné ostré predmety, žuvačky,  a zároveň nesmú mať vo vreckách svojho oblečenia a ani v rukách žiadne predmety, napr. mobil, kľúče, kľúčenky a pod.

d)     Je zakázané odkladanie akýchkoľvek predmetov  alebo oblečenia v priestoroch klubovej telocvične  SomFit, o.z., kde prebieha TJ,  okrem priestoru na toho určeného.

e)     Je prísny zákaz skákania hlavou vpred na žinenky.

V.     Pravidlá voľného vstupu člena do klubových priestorov SomFit, o.z.

1.      Voľný vstup členom SomFit, o.z., umožnený občianskym združením SomFit, o.z., je vhodný pre členov SomFit, o.z., ktorí spĺňajú podmienky svojej účasti na vykonávaní fyzickej aktivity bez dohľadu trénera. Jednotlivci si organizujú svoj tréningový čas samostatne. Voľný tréning odporúčame pre mierne pokročilých a pokročilých atlétov.

2.      Členovia SomFit, o.z.,  sa rešpektujú navzájom a prekážky (debny, žinenky a iné hnuteľné zariadenie) môžu meniť po dohode s ostatnými prítomnými cvičiacimi členmi SomFit, o.z.. 

3.     Členovia SomFit, o.z., zanechajú po skončení tréningu plochu upratanú.

4.     Členovia SomFit, o.z., môžu využívať náčinie a náradie len na ten účel, na ktorý je určené.

5.     Cvičebné úkony vykonávajú členovia SomFit, o.z., na vlastnú zodpovednosť. Pri ochoreniach, ktoré môžu spôsobiť náhle závažné zdravotné komplikácie (diabetes, epilepsia…),  by mal člen SomFit, o.z., konzultovať vopred možnosť telesnej aktivity so svojim ošetrujúcim lekárom. V prípade potreby rýchlej záchrannej služby volá člen SomFit, o.z., tel. č.: 112 alebo tel. č.:  155. Pri poranení je k dispozícii lekárnička, ktorá je viditeľne umiestnená v polici na pravej strane telocvične od vstupu,  a je vybavená povinným základným zdravotníckym materiálom. 

6.      Pri používaní náradia a náčinia sú členovia SomFit, o.z. povinní:

– používať ho tak, aby nespôsobili zranenie sebe ako aj ostatným cvičiacim

– používať uzávery na činky

– pri cvičení s maximálnymi hmotnosťami cvičiť vo dvojici

– dávať si pozor, aby nedopatrením nerozbili napr. zrkadlá a nespôsobili tým sebe alebo iným cvičencom zranenie.

VI.       Kamerové systémy v klube SomFit, o.z.

1.         SomFit, o.z., na základe tohto článku klubového poriadku SomFit, o.z., informuje všetkých členov o nasledovných skutočnostiach:

Kamerový systém a rozsah kontrolného mechanizmu:

a)     V priestoroch klubu SomFit, o.z. je zavedený kontrolný mechanizmus, a to kamerový systém. Tento predstavuje technické zariadenie – monitorovacie zariadenie, pozostávajúce z počtu 4 kamier umiestnených v priestoroch klubu SomFit, o.z., ďalej záznamového zariadenia, monitoru a iných technických súčastí potrebných k tvorbe záznamu.  

b)    Monitorovaný priestor je pre členov SomFit, o.z. prístupný a nachádza sa výlučne v priestore klubu SomFit, o.z. a pri vstupe do neho. Monitorované priestranstvo je riadne označené upozornením o monitorovaní kamerovým systémom na viditeľnom mieste. 

c)    Identifikácia monitorovaného priestoru:

Kamera č. 1 –  sníma vstup do priestorov klubu

Kamera č.2 – sníma recepciu klubu

Kamera č. 3 – sníma ľavú polovicu telocvične klubu

Kamera č. 4 –  sníma pravú polovicu telocvične klubu

2.        Spôsob uskutočnenia kontrolného mechanizmu je za účelom nepretržitej ochrany majetku členov SomFit, o.z., a občianskeho združenia SomFit, o.z., a to najmä, avšak nie výlučne za účelom odvrátenia krádeží, poškodenia či zničenia predmetov vyššej hodnoty nachádzajúcich sa v priestoroch klubu SomFit, o.z..

3.        Kamerový systém nie je primárne určený na sledovanie  členov a ich výkonnosti, či kontrolu ich chovania. Hlavný dôvod inštalácie kamerového systému je zvýšená ochrana majetku.

4.        Náhodne získané informácie o možných majetkových deliktoch zo strany členov v klube SomFit, o.z., či o porušovaní tréningovej disciplíny,  však budú vyhodnotené v súlade s účelom kamerového systému s vyvodením následkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

5.        Ovládanie a prístup k záznamom získaných z kamerového systému sú priebežne uskutočňované štatutárnym orgánom SomFit, o.z. alebo poverenými členmi SomFit, o.z.. Títo sú povinní zachovať mlčanlivosť ohľadne všetkých získaných záznamov a sú oprávnení získané informácie predkladať výlučne štatutárnemu orgánu SomFit, o.z.. 

6.        Ovládanie a prístup k záznamom získaných z kamerového systému zo strany ďalších osôb s výnimkou poverených osôb je vylúčené.

7.        SomFit, o.z., je povinné dodržiavať všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, či zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré mu v súvislosti s prevádzkovaním kontrolného mechanizmu spočívajúceho v kamerovom systéme vznikli. 

8.        Doba trvania kontrolného mechanizmu je odo dňa 20.12.2023 na neurčito.

VII.      Záverečné ustanovenia

1.         Člen SomFit, o.z. vyhlasuje, že si je vedomý, že klubový poriadok SomFit, o.z., a horeuvedené bezpečnostné pravidlá netvoria vyčerpávajúci zoznam skutočností, nedodržaním ktorých môže dôjsť k vzniku úrazu, a preto je povinný správať sa tak, aby predchádzal vzniku úrazu alebo škody. V prípade pochybností o spôsobilosti zdravotného stavu člena , člen SomFit, o.z.,  prekonzultuje svoj zdravotný stav s príslušným lekárom. 

2.        SomFit, o.z.,  si vyhradzuje právo aktualizovať znenie tohto prevádzkového poriadku podľa potreby. 

3.        Tento klubový poriadok je platný od 20.12.2023

SomFit, o.z., Ľudmila Jašíková, v.r.